Деография и управление на човешките ресурси, Управление на проекти, Управление на градски системи, Регионални стратегии за развитие, Управление на човешките ресурси, Управление на персонала, Основи на регионализма, Миграционни и бежански потоци, География на населението и селищата, География на населението и селищата в България, Етногеография, Етно-конфесионална география
каб. 281-Б, тел. 02 9308 369
kl.naydenov@gmail.com

ПУБЛИКАЦИИ

2017

Wasileva, М., K. NaydenovD. Atanasov - CONTEMPORARY TRENDS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION, Материалы Международной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС»

document (15)

Найденов, Кл. - РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В Е-УПРАВЛЕНИЕ, IX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ”

proceedings-2017-7

Naydenov Kl., М Ivanov - RISK MANAGEMENT IN INNOVATIVE PROJECTS, 12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Naydenov Kl., T. Traykov - CITIES - CENTERS FOR TOURISM DEVELOPMENT, 12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Найденов Кл., Иванов М. - Регионални особености при трансфера на инструменти, влияещи при определянето на националната и регионалната политика на страната, Приноси към теорията и практиката на публичната администрация: двадесет години специалност "Публична администрация" в Софийския университет

Naydenov Kl. - Regional image - a prerequisite for economic development, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI” 60, Humanitarian sciences and Economics

6-Kliment Naydenov-2017

Naydenov Kl. - METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF REGIONALISM, XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Thessaloniki, Greece, 29.09-01.10 2017

Naydenov Kl. - EDUCATION AND EMPLOYMENT IN SOUTH EAST EUROPE, XIII-th International scientific conference „The teacher of the future“, Budva, Montenegro, 25-28 may 2017

Naydenov Kl. - THE DEMOGRAPHIC DEFICIT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA - CONSEQUENCES AND DECISIONS,4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-16-4 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 4, 785-792 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14/S04.101

Naydenov Kl. - Influence of the demographic factor on the regional social and economic development, References: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-23-2 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 4, Vol 1, 363-370 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/41/S18.046

2016

Найденов Кл., Иванов М. - УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ РИСК В Р БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016

9-Naydenov_Ivanov

Иванов М., Кл. Найденов Стратегическото пространствено планиране като инструмент за насърчаване на рагионалното развитие в България, ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016

10-Ivanov_Naydenov

Slaveykov P., Kl. Naydenov - Demographic behavior and migration processes in the Republic of Bulgaria in the past 25 years, The 33rd International Geographical Congress (IGC2016), Beijing, China

Naydenov Kl., P. Slaveykov - Strategic planning of local and regional development in Bulgaria, The 33rd International Geographical Congress (IGC2016), Beijing, China

Naydenov Kl., T. Traykov - Integrated plans for urban regeneration and development - an opportunity for cities to transform (Bulgarian case), 6th International Academic Symposium "LOCAL SELF-GOVERNMENT IN PLANNING AND REGULATION OF SPACE AND SETTLEMENTS: TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION", Vršac, Serbia, 2.-4. june 2016.

Атанасова, М., Кл. Найденов. Обезлюдяването в Р България и целенасочените инвестиционни програми – българския опит и практика.Научна конференция Вършец 2016 - Географски проблеми на планирането и използването на територията

Будинов, Б., Кл. Найденов. Демографско поведение на населението в Р България – тенденции и перспективи.Научна конференция Вършец 2016 - Географски проблеми на планирането и използването на територията

Найденов, Кл., Т. Трайков. Застаряване на населението в България - тенденции, особености и регионални различия Научна конференция Вършец 2016 - Географски проблеми на планирането и използването на територията

Traykov T., Kl. Naydenov - EDUCATIONAL STRUCTURE AND EMPLOYMENT OF POPULATION IN BULGARIA -GENERAL AND REGIONAL ISSUES, 2nd International Scientific Conference Geobalcanica 2016, 10-12 June, Skopje, Republic of Macedonia

Article_Traykov_Naydenov final

Иванов М., Кл Найденов, Т. Трайков - Проблеми при управлението и развитието на човешките ресурси в регионалните административни структури, Сборник доклади, Международна научна конференция “Лидерство и организационно поведение”, Китен 16-19 юни 2016, УИ “Св. Климент Охридски” 2016

Найденов Кл. - Географски аспекти на миграционните бежански потоци през 20 в., сборник “География и приятели” – 60 години проф. Бояджиев

Найденов Кл. - Световните мегалополиси: проблеми и тенденции или докъде може да расте един град. Сборник “60 години проф. Антон Попов - под печат

Атлас на света. Съвременната цивилизация. Изд. Книгомания. 2016 – научен редактор

2015

Traykov T., Kl. Naydenov - DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL AREAS OF REPUBLIC OF BULGARIA IN 21 CENTURY, 1st International Scientific Conference Geobalcanica 2015, 5-7 June, Skopje, Republic of Macedonia

Naydenov Kl., T. Traykov - DEMOGRAPHIC SITUATION IN URBAN AREAS OF REPUBLIC OF BULGARIA IN THE LAST 25 YEARS, 1st International Scientific Conference Geobank, 2015, 5-7 June, Skopje, Republic of Macedonia