Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
каб. 264, тел. 02 9308 217
zlatunova@gea.uni-sofia.bg