СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра „Регионално развитие”

С Ъ О БЩ Е Н ИЕ

На вниманието на новоприетите студентите от Магистърска програма

„УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“- І-ви курс, редовно обучение, специалисти

На 25.10.2016г. (вторник) от 18 ч. в зала 289, ет.3 ще се проведе среща с ръководителя на МП „УЧР“ доц. д-р Тони Трайков и инспектор УД Лилия Будинова.

Ръководител МП „УЧР“:
(доц. д-р Тони Трайков)