Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Кл. Охридски“ и ГГФ обявяват начало на сесията по селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2017-2018 година. Моля да обърнете внимание на сроковете обявени в таблицата и критериите за допустимост на кандидатите. При кандидатстване в онлайн платформата студенти, които не са прикачили задължителните документи (автобиография, уверение за успех, декларация за предишно участие и документ за език) няма да им бъде разглеждана кандидатурата.

 

 

Събитие

Срок/време на провеждане Място
1. Обща информационна среща за студенти/докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ 22.02.2017 г.,

сряда,

14:00 – 17:00 ч.

Аула Магна
2. Обявяване на конкурсите за селекция на студенти и докторанти от 10.02.2017 г.

до 17.02.2017 г.

Информационни табла на ГГФ/катедри
3. Кандидатстване от 22.02.2017 г.

до 06.03.2017 г., 12:00 часа

чрез електронна платформа
4. Провеждане на конкурсите за избор на студенти/докторанти за мобилност с цел обучение от 07.03.2017 г.

до 17.03.2017 г.

чрез електронна платформа

 

Критерии за допустимост на кандидатите:

 

  1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
  2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.
  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.
  4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с обща продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.
  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

 

Важно:

  1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
  2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2017-2018 г.