МП “Управление на човешките ресурси”

Управление на човешките ресурси (УЧР) – за специалисти*

Срок на обучение: 2 семестъра/3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Тони Трайков

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 257

тел.: 9308 360

е-mail: totraykov@abv.bg

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 315 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11  избираеми дисциплини с общ хорариум 435 часа (33 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). Студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 120 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 37 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 6 избираеми дисциплини с общ хорариум 120 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 45 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат  5 избираеми дисциплини с общ хорариум 112 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 30 часа (2 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

* Специалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География,  Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес.

Управление на човешките ресурси (УЧР) – за неспециалисти*

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Тони Трайков

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 257

тел.: 9308 360

е-mail: totraykov@abv.bg

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 4 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 5 задължителни дисциплини с хорариум 300 часа (30 кредита). През първия семестър неспециалистите изучават дисциплини, чрез които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по регионални и обществени науки. През втория (летен) семестър се изучават още 6 задължителни компенсиращи дисциплини с хорариум 330 часа (30 кредита). През третия (зимен) семестър има 6 задължителни дисциплини с общ хорариум 315 часа (30 кредита). През четвъртия (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 480 часа (33 кредита), от които е необходимо да се покрие минимум 150 часа (15 кредита).  През четвъртия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

 * Неспециалисти са кандидати, които не са придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География,  Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес.

Модул за обучение

Учебни планове:

Базов учебен план - редовно обучение, специалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - редовно обучение, неспециалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - задочно обучение, специалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - задочно обучение, неспециалисти (от прием 2016/2017 г.)