МП “Регионална сигурност

Регионална сигурност (РС) –  за специалисти*

Срок на обучение: 2/3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. д-р Петър Славейков

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281Б

тел.: 9308 369

е-mail:

Завършилите магистърската програма по регионална сигурност получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование, като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 270 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 330 часа (30 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 180 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 90 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 5 избираеми дисциплини с общ хорариум 150 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 90 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат  6 избираеми дисциплини с общ хорариум 180 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 60 часа (6 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

            *Специалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География,  Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Агробизнес.

 

Регионална сигурност (РС) - за неспециалисти* 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. д-р Петър Славейков

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281Б

тел.: 9308 369

е-mail:

Завършилите магистърската програма по регионална сигурност получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование, като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 345 часа (30 кредита). През първия семестър неспециалистите изучават дисциплини, чрез които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по регионални и обществени науки, отнасящи се до проблемите на регионалната сигурност. През втория (летен) семестър се изучават 6 задължителни дисциплини с хорариум 270 часа (30 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат  11 избираеми дисциплини с общ хорариум 330 часа (30 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 345 часа (30 кредита). През първия семестър неспециалистите изучават дисциплини, чрез които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по регионални и обществени науки, отнасящи се до проблемите на регионалната сигурност. През втория (летен) семестър се изучават 6 задължителни дисциплини с хорариум 270 часа (30 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат  11 избираеми дисциплини с общ хорариум 330 часа (30 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

   *Неспециалисти са кандидати, които не са придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География, Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Агробизнес.

Модул за обучение

Учебен план - редовно обучение - специалисти
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти
Учебен план - задочно обучение - специалисти
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти