За катедрата

Катедра „Регионално развитие“ е създадена през 2010 г. във връзка с изпълнение на препоръка на Националната агенция за оценяване и акредитация за администриране на специалност “Регионално развитие и политика”. Катедрата е част от Геолого-географски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”. В сегашния си вид Геолого-географският факултет съществува от 1963 г. Първи курсове по геология и минералогия в Софийския университет се четат от 1891 г. През 1898 г. в Историко-филологическия факултет се учредява катедра по география и етнография. Към момента във факултета се обучават студенти в три основни професионални направления – “Науки за Земята”, “Администрация и управление”, "Методика на обучението по...", “Туризъм”.

Основна цел на катедрата е да администрира бакалавърска програма  “Регионално развитие и политика”, магистърските програми - “Управление на човешките ресурси”, “Регионална сигурност”, “Планиране и управление на териториални системи” и докторска програма "Регионално развитие". Обучението се осъществява в направление 3.7. „Администрация и управление“ и е изцяло подчинено на основата цел, а именно постигане на високо качество на образователната и научно-изследователската дейности в ГГФ.

Към катедрата се администрират и бакалавърска програма  "География и английски език", магистърска програма „Учител по география в средното училище“ (60 и 90 кредита) и докторска програма “Методика на обучението по география” в направление 1.3. "Методика на обучението по...".

Преподавателите от катедрата вземат участие освен в обучението на студенти от изброените бакалавърска и магистърски програми и в различни специалности във факултета и СУ: География, География и биология, История и география, Туризъм, Публична администрация, Социални дейности, Антропология и др.