Докторантури

 

 “Регионално развитие”

Катедра "Регионално развитие" осъществява обучение на докторанти в професионално направление “Администрация и управление” шифър 3.7. в Социални, стопански и правни науки.

 

“Методика на обучението по география”

Осъществява се подготовка на докторанти в професионално направление “Методика на обучението по география” шифър 1.3. в Педагогически науки.