Доц. д-р Климент Найденов и ас. д-р Методи Иванов взеха участие в Международна научна конференция' 2016 на МГУ "Св. Иван Рилски", провела се в гр. София на 28.10.2016 г.

Статиите:

Найденов Кл., М. Иванов – Управление на демографския риск в Р България – тенденции и перспективи

и

Иванов М., Кл. Найденов Стратегическото пространствено планиране като инструмент за насърчаване на регионалното развитие в България

са издадени в Годишник Том 59, 2016 г. свитък IV Хуманитарни и стопански науки, МГУ "Св. Иван Рилски"