През 2016 г. катедра “Регионално развитие” изпълнява проект към фонд “Научни изследвания” към СУ – докторантски научен форум “Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”.