Бакалавърски програми

Специалност “Регионално развитие и политика“ е една от новите специалности в ГГФ, която започва да функционира през 2005/2006 учебна година. Тя е създадена в отговор на острата потребност от специалисти в областта на регионалното развитие и планирането на територията, която потребност нараства особено след присъединяването на Р България към ЕС.  От тогава до днес специалността успешно функционира и се развива в своята естествена среда  - ГГФ. Доказателство за интереса към специалността е нарастващия  брой на кандидатстващите  за тази специалност – ОКС „бакалавър“ и „магистър“.

Обучението в специалност „Регионално развитие и политика“ в ГГФ от професионално направление 3.7. “Администрация и управление” е организирано съгласно изискванията на Закона за висшето образование и по-специално неговия чл. 42, задаващ спецификата на образованието в образователно квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. В съответствие с мисията, целите и задачите на СУ „Св. Климент Охридски” и на ГГФ се акцентира върху поддържането на високо качество на образованието, развитие като един от водещите центрове за образователна и научно-изследователска дейност, осигуряване на високо квалифициран преподавателски състав, интегриране на резултатите от научно-изследователската дейност в учебния процес, международно сътрудничество и интегриране в европейското пространство на висшето образование.

Специалност “География и английски език“ е една от новите специалности в ГГФ, която започва да функционира през 2018/2019 учебна година.